logo

Facebook játék

 

„Nyári felfrissítő Vianni nyereményeső” nyereményjáték részvételi szabályzata

 

A Vianni Kft. (1112 Bp. Tóberek utca 2.) továbbiakban: „Szervező” által létrehozott és lebonyolításra kerülő, a www.facebook.com/vianni.kft és a www.facebook.com/vianni.uzletlanc oldalakon elérhető  „Nyári felfrissítő Vianni nyereményeső”  nyereményjáték(továbbiakban: „Játék”) az alábbiak szerint kerül kiírásra:


1.    A Játékban részt vehet: Azon természetes személyek körébe eső (továbbiakban: „Pályázó”), aki a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja. Ide tartozik minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18. élet évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező Vianni Kft. és SBC Kft  -Szervező”  vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.   A Játék időtartama: 2015.05.31. 00 órától 2015.06.30. 24 óráig tart.

3.    A Játék területi hatálya: A Facebook fent jelölt közössége

4.   A Játék menete: A Játék során a Szervező a két jelölt Facebook oldalán közzéteszi a hetente megújuló Vianni akciós újságot egy albumban, amelyet a Pályázó megoszthat ismerőseinek-ismerősei megjelöléssel (teljes ismeretségében, korlátozás nélkül) és like-olhat azaz kedvelhet.  A sorsoláson minden Pályázó részt vesz, aki megosztotta és like-olta a kiírás időtartama alatt (hetente 1 alkalommal minimum)  az összes  ezen intervallumban a megjelölt Facebook oldalak egyikén a Vianni akciós újságot.

 5.    Sorsolás időpontja és módja: 2015.07.03. 10 óra (a jogosultságot nyertek nevének sorsolási lapokra történő feljegyzése -ezek sorsolási bizottság általi összekeverése után tanúk előtt történő kihúzása és az eredmények rögzítése.)


 6.    A sorsoláson a Pályázatok között egy db 20.000 Ft értékű  EVELINE dekorkozmetikai és szépségápolási csomag kerül kisorsolásra. Ezen kívül további 2db 2-2.000 Ft értékű One Wolrd ajándékcsomagot is kisorsolunk. A Pályázók közül további 3fő tartalék nyertesként kerül kisorsolásra. Közöttük a húzási sorrend dönti el a fődíj nyertesi, nyertesi, fődíj tartalék nyertesi és tartalék nyertesi státuszokat..


7.    Amennyiben a nyertes Pályázók a kihirdetést követő 8 napon belül nem küldik el/nem adják meg adataikat (név, Facebook vagy e-mail cím, telefonszám) üzenetben a fent feltüntetett Facebook oldalainkon, a Nyertesek a Pályázatból kizárásra kerülnek és a nyeremény a tartalék nyertesek között a státuszuk szerint kerül kiosztásra.
 
8.    A Nyertes értesítése: A Nyertes nevét a Szervező legkésőbb a Játék lezárásakor tartandó sorsolás napján nyilvánosságra hozza az www.facebook.com/vianni.kft  és a www.facebook.com/vianni.uzletlanc oldalakon, illetve a játék kiírásról és a nyertesekről a www.vianni.hu  honlapunkon is tájékozódhat.


 9.    A Nyeremény átvételének módja: a Nyertesek által megjelölt számukra legközelebb eső, vagy általuk választott Vianni Üzletben –egyeztetett időpontban.
 10.  A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), kiértesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az ennek kapcsán keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


 11.  A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékosok a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén, a regisztráció során rögzített nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (név, település).


 12.  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag a Pályázat lebonyolítása érdekében Magyarország területén kerül sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét és személyes Facebook-oldalának linkjét vagy e-mail címét/esetleg telefonszámát használja fel (sorsoláskor nevét, Facebook címét, értesítéskor akár a többi elérhetőséget is). A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a következő címen: (e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és s fenti Facebook címeken, illetve a honlap üzenő felületein)  Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A tiltakozást (a pontos személyes adatait feltüntetve) az e pontban megjelölt elérhetőségek egyikére kell küldenie.


 13.  A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.


 14.  A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.


 15 . A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. (Minden más törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség kizárása mellett.)


 16.  Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető Nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Pályázót a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

 17. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Vianni Kft fent jelölt Facebook oldalain.


 18. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget vállal, a Nyertes kizárólag forgalom képes és kifogástalan minőségű termékeket ad nyereményként.
 19.  Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az e-mailben történő megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát és a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.


 20. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, nem támogatja,nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Pályázó az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.


 21.  Szervező a Játékszabályt az Vianni Facebook oldalán és a Vianni Kft honapján teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a jelölt felületeken.
Budapest 2015. május 29.
 
 
Vianni Kft

Módosítás dátuma: 2015. május 31. vasárnap, 11:27
 

Copyright (C) 1997-2011Vianni a Magyar Drogéria Drogéria Minden Jog Fenntartva!